Lijst van ambtelijke en onduidelijke woorden (mét duidelijke synoniemen)

Weg met wollige woorden! Want waarom zou je onduidelijke of ambtelijke woorden gebruiken, als er ook duidelijke woorden zijn? Op deze pagina vind je een uitgebreide (maar niet complete) woordenlijst van onduidelijke woorden, alfabetisch gesorteerd. Met ernaast de woorden die wél duidelijk zijn. Doe er je voordeel mee!

A

Schrijf nietSchrijf wel
aan de hand vanmet / naar aanleiding van / door
aandachtiggoed
aangaandeover
aangezienomdat
aangrijpen om(als reden) gebruiken om
aanmerkelijkgroot / belangrijk
aansturen oprichten op
aansturen vanleiding geven aan
aantreffenvinden
aanvangenbeginnen / starten
aanvliegenaanpakken / benaderen
aanwenden (voor)gebruiken (voor)
abusievelijkper ongeluk / door een vergissing
accentverleggingnadruk leggen op / op andere dingen letten
acceptatiegoedkeuring
accommodatiegebouw / locatie
accorderengoedkeuren / instemmen met
achtenvinden / van mening zijn
actief betrekken bij activiteitensamenwerking zoeken / vragen mee te doen
voortzettendoorgaan met
actualiserenverversen / aanpassen / bewerken
acuutdirect / onmiddellijk
additioneelextra / toegevoegd
adequaatpassend / juist
ad hoctijdelijk / plaatselijk
adstruerenverduidelijken / toelichten
afbakenenbepalen / omschrijven
afgezien vanbehalve
afrondenafmaken / beëindigen
aftikkenbeslissen / afmaken
afvloeienverminderen
agenda technischvolgens de planning
agenderenbespreken / van plan zijn / op de agenda zetten / erop wijzen dat
al dan nietwel of niet
alduszo / op die manier
alomoveral / iedereen
alternatieve invullingandere oplossing / andere manier
als gevolg vandoor(dat)
als ware hetals(of)
als zodanigzo
alsmedeen / ook
alvorensvoor(dat)
ambitiedoel / streven
analoog aannet als / vergelijkbaar met
anderszinsanders
anderzijdsaan de andere kant
anticiperen(d)vooruitlopen(d) op / verwachten
appelleren aaneen beroep doen op
aspecten(onder)delen / kanten
autonoomzelfstandig / onafhankelijk
automatismevanzelf (gaan), gewoonte

B

Schrijf nietSchrijf wel
beduidendnogal
behelzengaat over / inhouden / bevatten
behoeftebestaan aan vraag is naar / nodig is
behoevennodig zijn (of hebben) / vergen / vragen
behoeftigeiemand waarvoor iets bedoeld is / iets goed kan gebruiken
behoudensbehalve / uitgezonderd / dat geldt niet voor
bekend zijndedie bekend zijn
bekrachtigdbevestigen / versterken
belanghebbendebetrokkene / belangstellende / geïnteresseerde
beleidsimpulsextra aandacht geven aan
beleidsincidentiets dat niet binnen het beleid past / niet gaat zoals gepland
beleidsinvesteringmeer geld / aandacht (uit)geven aan
benchmarking(prestaties) vergelijken
benodigdhiervoor nodig / onmisbaar
beogenbedoelen / willen / voornemen
berichtenlaten weten / informeren
bescheidendocumenten / formulieren / papieren
beschikkingbeslissing
beslag krijgengebeuren / wordt ingevoerd
bestendigenvasthouden / voortzetten
bestrijkenhet gaat over
betreffendeover / voor
betreftgaat om / hiermee bedoelen we
betrekking hebben opgaat over / zijn bedoeld voor
beweegredenenredenen
bewerkstelligenermee bereiken / ervoor zorgen dat
bezegelenonderschrijven / bevestigen
bezoldigdbetaald
bezoldigingsalaris
bij dezehierbij
bij gelegenheidaf en toe / als er aanleiding voor is
bij wijze vanop die manier / als
bijdrage leveren aanmeewerken / (mee)betalen / meedoen
bijgevoegdmeegestuurd
bijgevolgdaarom / dus / met als gevolg
bilateraaltweezijdig / van twee kanten
binnen het raam van onze voorwaardenwij eisen / binnen onze werkwijze
blikveldkijk op / op het terrein van
blijk van gevenlaten zien, laten merken
boodschapbericht / informatie / iets vertellen
borgenvast onderdeel worden van
bovengenoemdedeze / hierboven
brandingreclame (maken)
brede inzetiedereen die heeft meegewerkt / alle betrokken partijen
bronnen aanborensamenwerking / middelen zoeken
bruggen slaanverbinden / samenwerken
burgerperspectiefmening van inwoners

C

Schrijf nietSchrijf wel
capaciteitvermogen / hoeveelheid
categoriesoort / rubriek
centraliserenbundelen / samentrekken
challengenuitdagen
circaongeveer
citymarketingstadspromotie
clausulebepaling / voorbehoud
clusterensamenvoegen
compactklein, dicht bij elkaar
compatibelbij elkaar passend / uitwisselbaar
compensatie(schade)vergoeding
competentiedeskundigheid / sterke eigenschap / vaardigheid
completerenaanvullen / afronden
complexmoeilijk / ingewikkeld / gebouw
compromisafspraak / oplossing
conceptontwerp / schets / klad / begrip / voorstelling van hebben
concreetpraktisch / duidelijk / feitelijk
concretisereninvullen / verduidelijken / praktisch vorm geven
configuratiesamenstelling
conflicterenbotsen / strijdig zijn met
conflictsituatieruzie / (tegen)strijdig(heid) / probleemgeval
conformvolgens / zoals / gelijk aan
conjunctuurverandering van groei / schommeling
consensusoverstemming / het eens zijn over
consequenthetzelfde / op dezelfde manier
consistenteenduidig / samenhangend
consoliderenvoortzetten / doorgaan
constaterenvaststellen / zien
constellatiesamenstelling / stand van zaken
constructiefopbouwend / nuttig / bruikbaar
consulterenraad vragen / hulp zoeken
contingentniet noodzakelijk / toevallig
continuerendoorgaan met / voortzetten
convenantovereenkomst / afspraak met
coïrdinerenafstemmen / regelen
courantgangbaar / gebruikelijk / gewoon / actueel
creïrenvormen / maken / ruimte geven
criteriumnorm / richtlijn / vereiste
cruciaalnoodzakelijk / onmisbaar
cumulatieftoenemend / oplopend
curieusvreemd / merkwaardig

D

Schrijf nietSchrijf wel
daaromdat
daarenbovenbehalve dat / bovendien
dagtekeningdatum (van de brief)
dan welof
de datovan (+ datum)
deductiefafgeleid
de handen ineen slaansamenwerken / samen optrekken
decentraalniet centraal / lokaal
dedicatedverantwoordelijk voor
de lead hebbende leiding hebben / verantwoordelijk zijn voor
delegerenlaten doen / overdragen
demandvraag(verzamelen van) behoefte / wens
deregulerenregels afschaffen / versimpelen
dergelijkedit soort / zulke
derhalvedaarom / dus
derven/dervingmislopen / verlies
desalniettemintoch / maar
desbetreffenddit / over / doelend op
desondankstoch
destijdstoen
deswegedaarom
detailniveauop de kleine(re) onderdelen
dienenmoeten / horen
dienovereenkomstig(net) zo
dientengevolgedaardoor
discontinuonderbroken
discrepantieverschil / afwijking / ongelijkheid
diskwalificatieafkeuring
diversiteitverscheidenheid / verschillend / keuze
dochmaar
doentoekomen (toe)sturen
dogmatischstreng / rechtlijnig
doorgaansgewoonlijk
door middel vandoor / met
doorontwikkelingverder ontwikkelen van / doorgaan met
doorpakkenverdergaan met / voortbouwen op / doorgaan
draagvlaksteun
dusdanigzo
duurzaammilieuvriendelijk

E

Schrijf nietSchrijf wel
een beroep doen opvragen om / rekenen op
echtermaar / toch
educatiefleerzaam
een en anderdeze / dit alles
eerder genoemdedeze / dit
effectuerenuitvoeren / doen
eldersergens anders / op een andere plek / locatie
eliminerenverwijderen / weghalen / uitschakelen
empowermentin zijn / haar / hun kracht zetten / versterken van
enerzijdsaan de ene kant
enigeeen paar / enkele
epistelbrief / tekst
equivalentgelijk / gelijkwaardig / hetzelfde
erfenis uit het verledenvroeger / eerst deden we het zo
ergodus
ermee gemoeid zijnerbij betrokken zijn
esacalatieprocedurewerkwijze als iets verergert
escalerenuit de hand lopen / hogerop neerleggen
essentieelonmisbaar / noodzakelijk / nodig
evaluatienabespreking / beoordeling
evaluerentoetsen / nabespreken / beoordelen
eveneensook
evenementbijeenkomst / activiteit
evenzoook
evidentduidelijk / helder
exactprecies
excellerenuitblinken
excessiefextreem / enorm
exorbitantoverdreven / extreem
expirerenverlopen / vervallen
explicatieuitleg
explicietduidelijk
exploiterengebruiken / beheren / runnen

F

Schrijf nietSchrijf wel
facturerenin rekening brengen
faciliterenmogelijk maken / ondersteunen
factfindingfeiten op een rij zetten
factsheetinformatieblad, feitenoverzicht
faserenin stappen / in delen
faseringin stappen / in delen
financiïle middelengeld / budget
fiatterentoestaan / goedkeuren / bekrachtigen
flankerenddaarnaast / bijbehorend
flankerend beleidbeleid dat … raakt / dat te maken heeft met
fluctuerenschommelen
focussen oprichten op / speciaal aandacht hebben voor
focuswijkwijk die voorrang krijgt / waar we onze aandacht op richten
fragmentarischgedeeltelijk / deels
functioneel beheerde leiding / bestuur / staf
fundamenteelbelangrijk
fungerendienst doen als / optreden als

G

Schrijf nietSchrijf wel
gaarnegraag
garant staan voorgaranderen / beloven
geaccordeerdgoedgekeurd / ingestemd met
geagendeerdstaat op de agenda / planning / er is op gewezen
gebruik maken vangebruiken
gebruikswaardebruikbaarheid / belang
gecoördineerdafgestemd / geregeld
gedurendetijdens
gedurende de tijd datterwijl
geëigendbruikbaar / geschikt / passend / juist
geenszinsniet / geen
gefaseerdstap voor stap / in stappen / in delen
geïntegreerdsamengevoegd / opgenomen in / gecombineerd
gelet opmet het oog op / omdat
gelieve te reageren vóór(datum) Wilt u … of Graag vóór (datum) reageren
gelijknu / meteen
gelijktijdigtegelijk
gemeentelijke verordeningregels van de gemeente
gemeenzaamalledaags / gewoonlijk
genererenopleveren / geven
genoegzaamvoldoende / algemeen
geraamd(in)geschat / ongeveer
gereedaf / klaar
geschiedengebeuren
geschilruzie / conflict
gestructureerdgeregeld / ordelijk / systematisch
gewag maken vanbekend maken / melden
gezien het bovenstaandemet het oog op / daarom
gezien het feit datomdat
grenzend aannaast / bijbehorend
groengebiedennatuurgebied / natuur / park
grondenredenen
grootschaliggroots / omvangrijk
grootstedelijktypisch voor grote steden / in of van grote steden

H

Schrijf nietSchrijf wel
handelendoen / gaan / werken aan
handen en voeten geveninvullen / verduidelijken / praktisch vorm geven
hangende het besluitzolang nog niets besloten is
hedenvandaag / nu
heet hangijzerprobleem / knelpunt / obstakel
herbergenbevatten / waarin …. is te vinden
heroriëntatieopnieuw bekijken
heroriënterenopnieuw bekijken
het besluit nemen ombeslissen / besluiten
het is geenszins de bedoelinghet is niet de bedoeling dat / u hoeft niet
het moge duidelijk zijndat u weet dat / het is duidelijk dat
het valt te….we kunnen / het kan dat….
hetgeendat wat / wat
hiërarchierangorde
hieromtrenthierover
hoewel(maar) toch
hoofdlijnende belangrijkste punten / rode draad
horizontaal werkverbandsamenwerken op ïïn niveau / in teamverband
hotspotplek die voorrang verdient / waar we onze aandacht op richten
houdendemet
huidighuidig bestaand/actueel/eigentijds

I

Schrijf nietSchrijf wel
immerstoch / ook / namelijk
implementatieinvoering / uitvoering
implementereninvoeren / uitvoeren / realiseren / toepassen
implicereninhouden / betekenen
incidenteelsoms / af en toe
in aanmerking komen voorkrijgen
in casuin het geval dat
in contact komenik wil u graag spreken / ontmoeten
in de nabije toekomstbinnenkort / snel
in de week leggenvoorbereiden / naar voren brengen
in duploin tweevoud
in de eerste instantieom te beginnen
in eigendom vanis van
in goede ordegoed / volledig
in het kader vangezien / op basis van / om
in het licht vandaarom
in het merendeel van de gevallenmeestal / bijna altijd
in mindere mateminder
in oude luisterin oude staat
in overweging nemennadenken over
in samenwerking met(samen) met
in verband metdoor / doordat
in werking stellenstarten / beginnen
in werking tredengeldt vanaf / begint / start
inbeddeninpassen
incidentvoorval / gebeurtenis
incourantongewoon
indicatieaanwijzing / idee
indienals
inflatiewaardevermindering
informeelgewoon / alledaags / persoonlijk / niet officieel
ingeval (van)als / wanneer
ingevolgedoor / als gevolg van
inhoudelijkover de inhoud / van toepassing
initiatiefplan / idee
initiatiefnemerbedenker
initieeleerst / eigenlijk / om te beginnen
initiërenstarten / beginnen
inlevingsvermogenmeevoelen met een ander
innoverenvernieuwen / ontwikkelen
innovatievernieuwing / ontwikkeling
inputinformatie / feiten / bijdrage
institutionaliserenvastleggen / invoeren
instrument(hulp)middel(en) / manieren
integraalvolledig / helemaal / in zijn geheel
integrereninpassen / samenvoegen / bij elkaar brengen
intentiede wil om / bedoeling / doel
interpretatiemening / opvatting
interventieingreep / tussenkomst
interveniëreningrijpen / tussenbeide komen
inventarisatieoptelsom / overzicht
inventariserennagaan / kijken wat er is / optellen
inzakeover / rond
inzicht biedenduidelijk maken / laten zien
implementereninvoeren / doorvoeren / realiseren
itemonderwerp / punt

J

Schrijf nietSchrijf wel
jegensover / tegenover
jongstledendatum

K

Schrijf nietSchrijf wel
kaderstellenrichtlijnen opstellen / grenzen aangeven
kenbaar makenlaten weten
kennisnemenvan lezen / horen
kerngebied(en)gebied dat voorrang krijgt / gebied waar we extra aandacht aan besteden
kerntaakbelangrijkste taak / hoofdopdracht
keten(aanpak)gezamenlijke aanpak door alle betrokken partijen
ketenpartnerssamenwerkende partijen / partijen die samenwerken op het gebied van …
kick-off(feestelijke)start / aftrap / opening
komt ten goede aanis gunstig voor / ondersteunen volgens (de wet)
krachtens (de wet)volgens (de wet)
krachtenveldalle betrokken partijen / alle partijen die invloed hebben op…
kwalificatiekennis / kunde / beoordeling
kwaliteitsslagkwaliteitsverbetering
kwestieustwijfelachtig
kwijtscheldingu hoeft niet te betalen

L

Schrijf nietSchrijf wel
landenbegrepen worden / geaccepteerd
legesgeld / kosten (u betaalt .. euro voor deze dienstverlening)
licentievergunning / officieel toestemming geven
lijntjes leggenverbinden met / contact leggen met
locatieplaats / gebouw noemen

M

Schrijf nietSchrijf wel
mandaattoestemming
manifest wordenduidelijk worden
marginaalbeperkt / minimaal
marktconformin overeenstemming met de markt / volgens vraag en aanbod
medeook
mededelenlaten weten / vertellen / schrijven / informeren
mediohalverwege (de maand) / half
meenemenerbij betrekken / onthouden
meest optimaaluiterste / hoogst haalbare / beste
menigeenvelen / veel mensen
mensen in hun krachtzetten aansporen / inspireren
merendeelsde meeste / vooral
met als resultaat datzodat
met behulp vanmet / door
met betrekking totover
met de bedoeling datdaarom / om
met het oog opdaarom / om
met ingang vanvanaf / sinds
met namevooral
met terzijde laten vanzonder
met uitzondering vandit geldt niet voor ï
methodiekenmanieren / systemen / aanpak
middelengeld / budget
middelsdoor / met
mijns inziensik vind / volgens mij
mitsop voorwaarde dat
mobiliteitzich verplaatsen
momenteelnu
monitorenvolgen / bekijken / in de gaten houden / bestuderen
motie(politiek) voorstel
motie van wantrouwenvragen om het vertrek van
motiverenaanmoedigen / redenen geven
mutatieswijzigingen / invullen van gegevens in een systeem

N

Schrijf nietSchrijf wel
naar aanleiding vanomdat / na / door
naar behorengoed / op passende manier
naar voren brengenzeggen / vertellen / laten weten
nader(e)verder(e
nadiendaarna / later
neveneffect(onverwacht) gevolg
niettegenstaandehoewel / ondanks
niettemintoch
nochtanstoch / nu
noodzakelijknodig
nopendwingen
noterenopschrijven

O

Schrijf nietSchrijf wel
officieusniet officieel
of, en zo ja op welke wijze…of en hoe … / of en op welke manier ….
oftewelof
ofschoontoch
om deze redendaarom
om nietgratis
om te komen totom
ombuigingbezuiniging / meer of minder geld uitgeven aan
omtrentover / rond
omvangrijkgroot / veelomvattend
omvattenbetekenen
onbezoldigdniet betaald / vrijwillig
ondanks het feit dat(maar) toch
onder curatele stellentoezicht opleggen
onder invloed vandoor
onder meeronder andere
ondergetekendeik / bij mij
onderhavigedeze / dit
ondermijnenbeschadigen of verboden volgens de wet
onderwerpelijkdeze / dit
onderwijlintussen
ongeachtof nu wel of niet
ongenoegenklacht / boosheid / ontevredenheid / ergernis
onjuistverkeerd / fout / niet juist
onlangskort geleden / op (+ datum)
ontplooienontwikkelen / vormen
onverletdat betekent niet
onverwijldnu / onmiddellijk / strikt / direct
ons inzienswij vinden dat / volgens ons
oogmerkdoel
oorzaak ligt in het feit datdat komt door
opdatom te
op deze wijzezo / op deze manier
op grond vanvolgens / daarom / op basis van
op het gebied vanop / over / voor
op hoofdlijnenop de belangrijkste punten
op prettige wijzeop een goede / fijne manier
op streek zijner mee aan de slag zijn / opgeschoten zijn
op voorhandvooraf / eerst
op welke wijzehoe
opdrachtgeverschapdegene die opdracht geeft
operationeelin werking / gebruiksklaar
opschalenuitbreiden / op hoger niveau neerleggen
opstartenbeginnen
opterenkiezen voor / het oog laten vallen op
optimaalzo goed mogelijk
optimaliseren(zo goed mogelijk) verbeteren
overheadbijkomende kosten
overeenkomstigvolgens
overleggroepde betrokken of deelnemende medewerkers

P

Schrijf nietSchrijf wel
paneltestgroep
paraafhandtekening
paraferenhandtekening zetten
participerenmeedoen / deelnemen
particulier opdrachtgeverschapburger die de opdracht geeft
partieelgedeeltelijk / deels
peildatumvanaf / sinds / op (+ datum)
performanceprestatie
per omgaandedirect
piketpaaltjes slaanrichtlijnen opstellen / grenzen aangeven
pijlerbasis(principe) / uitgangspunt
pilotproef(project)
pitchenpresenteren
plan van aanpakplan / werkwijze
plegendoen
pogenproberen
portefeuilletaken / beleidsterrein
precedentvoorbeeld
precedentwerkingeen voorbeeld geven / zijn
preliminairvoorafgaand aan
prevalerenkiezen voor / voorkeur hebben voor
preventiefom te voorkomen
preventieve maatregelenacties om iets te voorkomen
primaireerste / belangrijkste
principeuitgangspunt / ons standpunt is
prioriteitvoorrang
prioriteitstellingvolgorde van belangrijkheid
proactiefactief / om te voorkomen dat
procedurewerkwijze
procedureelafgesproken manier van werken
profilerenzich onderscheiden / benadrukken
prognosevoorspelling
prolongerenverlengen
prominentbelangrijk / op de voorgrond

Q

Schrijf nietSchrijf wel
quaover / rond
quotecitaat

R

Schrijf nietSchrijf wel
randvoorwaarde(n)eis(en) / voorwaarde(n)
rapportageverslag / rapport
rationeelverstandig / redelijk
reactiefafwachtend / achter de feiten aan lopen
realiserenvoor elkaar krijgen / bereiken
rechtshandeling(rechts)vervolging
recentelijkkort geleden / pas / noem concrete datum
recesvakantieperiode
reclamantbezwaarmaker
redendaartoe om(dat)
redigerenaanpassen / verbeteren / verduidelijken
reductievermindering / korting
reedsal
referentieverwijzing
refererenverwijzen
reflecterenreageren / overdenken / spiegelen
regeldrukde (grote) hoeveelheid aan regels
reguliergewoon / regelmatig
relationeelin relatie tot / binnen
relevantbelangrijk
replicerenantwoorden
respectievelijken / of
responsantwoord / reactie
restrictiesbeperkingen / grenzen
resulteren inleiden tot
resumésamenvatting
resumerensamenvatten
retournerenterugsturen
resumeren(d)samenvatten(d)
restitutieteruggave / u krijgt …. euro terug
retournerenterugsturen / teruggeven
ruchtbaarheid geven aanbekendmaken / aandacht geven aan

S

Schrijf nietSchrijf wel
sanctie(s)maatregel(en)
sanctionerengoed- of afkeuren
sedertsinds
segment(aan)deel / stukje / onderdeel
separaatapart / als bijlage
seponerenlaten liggen / niet vervolgen
shared servicesgedeelde (samengevoegde) dienstverlening
significantopvallend / belangrijk
slagen makenverdergaan met / voortbouwen op
slechtsalleen
sparrenoverleggen / van gedachten wisselen
specifiekvooral / in het bijzonder
speechtoespraak / inleiding
speelveldalle betrokken partijen (in) / het hele gebied
spelersbetrokken mensen / betrokken partijen
soepel doorgeleidenbegeleiden / overdragen
spin-offgevolg / resultaat
stagnatievertraging / oponthoud
stakeholderbetrokkene / betrokken partij
startkwalificatievoldoende kennis / juiste bagage om
startsein geven(feestelijk) openen / op gang brengen
stimulerenaansporen / inspireren / aanmoedigen om
strategieplan / aanpak / koers
stringentstreng / strikt
structureelvoortdurend / blijvend
structurerenordenen / regelen
subsidiabelkan subsidie krijgen
subsidierelatiewaar we subsidie aan geven / die subsidie krijgt
substantieelflink / belangrijk
summierkort / beperkt
suppletoiraanvullend

T

Schrijf nietSchrijf wel
taalachterstandmoeite met de Nederlandse taal
tal vanveel
target(s)doel(en)
taskforceprojectgroep / speciaal team / werkgroep
te allen tijdealtijd
te zijner tijdlater / dan / (n)ooit
tegemoet komen aanwe gaan / we doen
ten aanzien vanvoor / over / op
ten behoeve vanom / voor
ten deledeels / gedeeltelijk
ten gevolge vandoor
ten grondslag liggen aanreden (is) voor
ten gunste vanvoor
ten tijde vantoen / tijdens / altijd
ten uitvoer brengen(laten) uitvoeren / (laten) doen
teneindeom
tenzijbehalve als
ter gelegenheid vanbij
ter hand nemenbeginnen
terdegeuiteraard / nauwkeurig / wel
terugkoppelendoorgeven wat er gebeurd of besproken is
terzakeover
tevensook
teweegbrengenveroorzaken
tezamensamen
thansnu / op dit moment
tijdpadplanning
tijdsbestektijd / periode
toegekendeuw (of weglaten)
toekomensturen
toetsenvolgen / bekijken / in de gaten houden
topiconderwerp
tot beschikking hebbenhebben / gebruik kunnen maken van
tot taak hebbenmoeten
trachtenproberen / best doen om
transformerenomvormen / veranderen / wijzigen
transitieovergang
transitiefaseovergangsperiode
transparantopen / helder / te controleren

U

Schrijf nietSchrijf wel
u gelievewe vragen u
uit hoofde vannamens / door
uiteenzettenbekend maken / uitleg geven
uiting geven aanzeggen
uitkristalliserenduidelijk worden
uitrollenverder gaan met / voortbouwen op
uitstralingseffectgevolg
uitvoerendenaam (van degene / partij die het werk doet)
uitvraag(totale) behoefte / (vragen naar) de behoefte
uitzetten vaniets (laten doen)
ultimouiterlijk
universeelalgemeen
urgentdringend / heeft haast
urgentiehaast / noodzakelijk
uwerzijds(van) u

V

Schrijf nietSchrijf wel
vacantvrij
vacaturehoudendwaar een vacature is
van gemeentewegedoor de gemeente
van de zijde vandoor / van
van mening zijnvinden
van oordeel zijnvinden
van plan zijnwillen
van start gaanbeginnen
vanwegeomdat / door
veelalvaak
veelvuldigvaak
verbeteraanpakmanier waarop verbeteringen worden gedaan
verbeterpuntenverbeteringen
verbindenbij elkaar brengen / samen brengen
vergroeningverjonging / meer bomen en planten
vergroeningsopgavede opdracht meer groen / bomen te planten
verkiezen bovenkiezen voor
verkrijgenontvangen / krijgen
vermogen omkunnen / in staat zijn om
vernemenhoren
verordening(document met) regels
verrichtendoen / maken / uitvoeren
verstreken periodeafgelopen tijd
vertaalslaguitwerking (voor)
vertrouwen opzeggen inwegsturen / ontslaan
vervaardigenmaken
verwervenkopen / aanschaffen
verwevennauw verbonden met
verzoekenvragen
verzuimenniet doen / nalaten om
vigeren(d)gelden(d)
voldoenbetalen
voldoen aannakomen / waarmaken
volgaarnegraag
voor het geval datals
voor wat betreftover
vooralsnogvoorlopig
voorhanden (zijn)beschikbaar (zijn)
voorhandsvoorlopig
voorheeneerder
voor het geval datals
voorliggendedeze / dit
voormaligvroeger / voorheen
voornemens (zijn)willen / van plan zijn
voortbordurendoorgaan met / verder uitwerken
voortgangverloop / ontwikkeling
voortsverder / en / ook
voortzettenddoorgaan (met)
voorwaarden scheppenmogelijk maken
voorzien inbestaan uit / hebben
vordereneisen
vraagpuntvraag
vraagstukkwestie / probleem
vrijwelbijna

W

Schrijf nietSchrijf wel
waardering hebben voorbewonderen / respecteren / naar waarde schatten
waarnemenzien / merken / voelen / horen
warme overdrachttaken / werkzaamheden persoonlijk toevertrouwen
watergangsloot / gracht / smalle vijver
we wensenwe willen
we zijn niet in de gelegenheidwe kunnen niet
wij zijn ons ervan bewustwe weten
wederweer
wederom(al)weer / opnieuw
welkedie / wat
wellichtmisschien
werkbaarpraktisch
werkwijzemanier van werken
werkzaam zijn bijwerken bij
willens en wetensbewust / toch
woonachtig zijnwonen
woonvoorzieningwoning

X. Y. Z

Schrijf nietSchrijf wel
zelforganisatieorganisatie / vereniging / club
zelfredzaam(heid)zichzelf goed kunnen redden
zero tolerancestreng / zonder pardon
zich beradennadenken over
zich verdienstelijk makennuttig zijn / bijdragen
zienswijzestandpunt / visie / mening
zitting nemen indeelnemen aan / meedoen met / lid zijn van
zijdekant
zodanigzo
zodoendezo
zonder uitzonderingaltijd / voor iedereen
zorgdragen voorzorgen voor / ervoor zorgen dat
zorgen uitspreken overzich zorgen maken over
zulksdit / zoiets
zulks impliceertdit betekent

naar boven