Persona’s in be­leid. Hoe dan?!

Geschreven door Marlies van Kol

Steeds vaker worden design-thinking en andere UX-technieken ingezet in andere vakgebieden dan ICT. Men begint te ontdekken dat het een waardevolle methode is om tot de kern te komen van behoeften of om duidelijk te krijgen waar een bepaalde verandering precies consequenties zal hebben. Hierbij wordt de beoogde of verwachte eindgebruiker van een systeem centraal gezet tijdens de ontwikkeling ervan.

Persona’s

Een persona, ook wel een fictieve weergave van een gebruikersgroep, kan helpen om je doel zo goed mogelijk te bereiken. Ze kunnen inzichtelijker maken hoe verschillende maatregelen iets betekenen voor een gebruiker. Dit omdat een persona een menselijker beeld geeft van de gebruiker en de groep waar hij of zij zich in bevindt.

Op verschillende plekken wordt er al geëxperimenteerd met persona’s. Zo adopteert de Britse overheid het gebruik van persona’s binnen het maken van beleid. Volgens de Britse overheid helpt het om de burger zo een stem te geven. Ook in Nederland wordt er met het gebruik van persona’s geëxperimenteerd. Onder andere met persona’s voor laaggeletterden, zorggebruikers en burgers.

Onderzoek door Rijks ICT-trainees

Hoewel er wordt geëxperimenteerd met persona’s is het gebruik ervan binnen beleid nog relatief onbekend en onzeker. Kun je zo een persona inzetten voor het maken van beleid? En zo ja, hoe dan?! Als afronding van het Rijks ICT-traineeship, pakken wij dit vraagstuk op om zo een rijksbreed advies te schrijven over de inzet van persona’s binnen beleid.

Op dit moment wordt er nog voornamelijk beleid gemaakt waarbij het niet altijd helder is wie de doelgroep nu precies is, en op welke manier mensen uiteindelijk geraakt zullen worden. Persona’s kunnen hierbij helpen. De focus kan dan op sociale kenmerken en gebruikersbehoeften van een specifieke groep mensen, vertegenwoordigd in een persona, worden gelegd.

Om dit vraagstuk aan te pakken organiseren wij een brainstorm met professionals. In deze brainstorm wordt een gezamenlijke visie gemaakt op basis van ervaringen en ideeën van de inzet van persona’s in beleid. Met deze input zal er binnen de directie Langdurige Zorg een persona ontwikkeld worden voor thuiswonende ouderen vanaf 65 met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Anderzijds wordt getoetst wat de impact is van het gebruik van persona’s binnen deze beleidsdirectie. Dit zal specifiek gebeuren bij een project van informatie-uitwisseling tussen de patiënt en zorgprofessional (bekend als VIPP-inzicht).

Uiteindelijk schrijven we een rijksbreed adviesrapport over het gebruik van persona’s binnen beleid, waarin de brainstorm en ervaring binnen de praktijk samen zullen komen.

Brainstormsessie

Ben jij bekend met persona’s in het algemeen, en mogelijk ook in het experimenten hiervan binnen beleid? En deel jij graag jouw ervaring als professional? Sluit dan aan op donderdag 4 april van 15.00-17.00.

De brainstorm wordt gehouden bij ICTU. Ben je verhinderd op dit tijdstip maar denk je wel graag mee, neem dan contact op via m.v.kol@cbg-meb.nl.

Hoort bij het thema